Deklaracja dostępności serwisu Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 2022-09-21

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-09-21

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych. Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi. Dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Wyłączenia:

Niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf, artykuły archiwalne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie pdf i doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność. Zamieszczone mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-09-21. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2022-09-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Bogdan Wróbel, adres poczty elektronicznej sp5@um.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 857415981. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego:

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku

Adres organu odwoławczego:

15-021 Białystok, ul. Kamienna 15

Adres e-mail organu odwoławczego: sp5@um.bialystok.pl

Telefon organu odwoławczego: 857415981

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Kamiennej, prowadzą do niego schody, jeden podjazd dla niepełnosprawnych.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Na terenie szkoły są miejsca parkingowe, w tym wydzielone miejsce dla niepełnosprawnych przy wejściu do budynku.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro i 2 piętro) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.

W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Udogodnienia

Udogodnienia w zakresie dostępności architektonicznej.

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Kamiennej, prowadzą do niego schody, jeden podjazd dla niepełnosprawnych.

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Na terenie szkoły są miejsca parkingowe, w tym wydzielone miejsce dla niepełnosprawnych przy wejściu do budynku.

 

Udogodnienia w zakresie dostępności strony internetowej placówki.

Możliwość zasosowania podwyższonego kontrastu przez użycie przycisków w prawym górnym rogu strony.

Możliwość powiększania i pomniejszania napisów przez użycie przycisków w prawym górnym rogu strony.

Możliwość poruszania się po menu przy użyciu klawisza TAB i zatwierdzaniu wyboru klawiszem ENTER. Informacja o aktualnie wybranym linku pojawia sie w lewym dolnym rogu strony.

Istnieje możliwość powiększenia zawartości strony internetowej przy użyciu kombinacji klawiszy Ctr + (Control oraz Plus wciśnięte w przedstawionej kolejności).

Inne informacje i oświadczenia

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Szkoła Podstawowa Nr 5

im. Władysława Broniewskiego

w Białymstoku

15-021 Białystok

ul. Kamienna 15

e-mail: sp5@um.bialystok.pl

Dyrektor:
Bogdan Wróbel


Wicedyrektor:
Agnieszka Sasinowska


Inspektor Ochrony Danych:
Izabela Remjasz
e-mail: iod-sp5@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony