Historia szkoły

img_1621929990978.jpg


"Niektóre szczyty

można zdobywać tylko razem."

 

"Była wczesna jesień 1921 roku. Jeszcze panowała euforia po odzyskaniu niepodległości, jeszcze nie obeschły łzy żalu po żołnierzach, którzy padli na polach bitew, jeszcze do domów wracali legioniści z boju pod Warszawą, repatriowali się Polacy ze wschodu...
Znakiem rozpoczynającej się normalności - jednym z wielu - była budowa systemu oświaty. W takich właśnie okolicznościach powstała Szkoła Powszechna nr 5. Została utworzona 20 września 1921 roku z równoległych oddziałów Szkoły Powszechnej nr1.
Nowa placówka nie miała oddzielnego budynku, dlatego zajęcia odbywały się po południu w gmachu "macierzystej" Szkoły nr 1 przy ulicy Sienkiewicza 61.
Szkołą zarządzała pani Jadwiga Mosiewiczówna. W pierwszym roku istnienia do szkoły uczęszczało 182 uczniów (78 dziewcząt i 104 chłopców). "

"W sercu i w pamięci. 70 lat Szkoły Podstawowej Nr 5 w Białymstoku"
Bogusława Warakomska-Krzywicka

Nowy budynek szkoła (wyłącznie żeńska) otrzymała dosyć szybko, bowiem już 29 października 1925 roku przeniosła się na ulicę Pałacową 3, gdzie na zawsze związała się z białostocką dzielnicą Bojary.

Budynek szkoły przy ul. Pałacowej 3

W roku 1927 wzrosła ilość klas z czterech do siedmiu, zaś w 1929 szkoła kształciła 624 uczennice. Pierwszy sztandar, pielęgnowany do dziś, szkoła otrzymała dnia 22 marca 1936 roku jako dar od Komitetu Rodzicielskiego.
Dnia 30 września 1936 roku dotychczasowa dyrektor Jadwiga Mosiewiczówna odeszła na emeryturę. Jej następcą został pan Stefan Majewski. Mimo wybuchu wojny zajęcia nadal trwały aż do grudnia 1939 roku.

1921 - drugie śniadanie w stołówce szkolnej
w budynku przy ul. Pałacowej 3

W roku 1944 szkoła znowu zaczęła funkcjonować. Pierwszym jej kierownikiem został pan Jan Dubinin. Zorganizował on nabór uczniów - chłopców i dziewcząt - na nowy rok szkolny. Niestety, z powodu złych warunków lokalowych zniszczonego po walkach budynku, zajęcia rozpoczęły się dopiero dnia 21 września. Miejsce nowo mianowanego kierownika zajęła pani Józefa Wawrykowa i placówka stała się znowu szkołą żeńską. Chłopcy zostali przeniesieni do Szkoły Powszechnej nr 1. W pierwszym roku po wojnie uczyło się w naszej szkole 550 uczennic w 14 oddziałach, a pracowało jedynie 15 nauczycieli.

W roku 1946 został odnaleziony pierwszy sztandar wywieziony przez okupanta do Grudziądza. W tymże roku Szkoła Powszechna nr 1 opuściła budynek "Piątki" i wróciła do swojej macierzystej placówki. W roku 1947 nasza szkoła była już ośmioklasowa. To też ostatni rok urzędowania pani dyrektor Józefy Wawrykowej.

Kolejnym dyrektorem został pan Wincenty Pawłowski. Lata kierowania szkołą (1948 – 1970) przez p. Pawłowskiego to bardzo trudne czasy. W 1948 r. uczniowie po raz ostatni zaśpiewali "Rotę". Wprowadzono nowy przedmiot obowiązkowy - język rosyjski. Chłopcy wrócili do budynku Szkoły Powszechnej nr 1, znów byliśmy szkołą koedukacyjną.

1936 rok - poświęcenie pierwszego sztandaru
z wizerunkiem M.B. Ostrobramskiej

Odnowiony pierwszy sztandar wnoszony na uroczystość szkolną

Poczty sztandarowe na uroczystości szkolnej - współcześnie.

Religii uczono do roku 1954, ale od dnia 7 stycznia 1956 r. katecheza stała się przedmiotem nadobowiązkowym. Taki stan rzeczy utrzymywał się do roku 1960. Dnia 14 października tegoż roku na posiedzeniu Rady Pedagogicznej podjęto uchwałę usuwającą religię ze szkoły i przenoszącą jej zajęcia do tzw. punktów katechetycznych.

Rok 1969 przyniósł kolejne bardzo ważne wydarzenie w dziejach naszej szkoły: otrzymaliśmy nowy budynek przy ul. Kamiennej 15. Wprawdzie jeszcze bez sali gimnastycznej i boiska sportowego, ale to nie przysłoniło wielkości tego wydarzenia i radości z nim związanej. Czekaliśmy na to bowiem 48 lat. Kilkanaście miesięcy później szkoła otrzymała drugi sztandar - o istnieniu pierwszego mało kto wówczas wiedział.

Przez kolejne trzy lata placówką kierował pan Włodzimierz Prokopiuk. W roku 1973 dyrektor Prokopiuk odszedł na studia doktoranckie, a jego miejsce zajęła dotychczasowa wicedyrektor pani Teresa Lewicka.

Dnia 24 maja 1975 roku szkoła przyjęła imię Władysława Broniewskiego. Uroczystość uświetniła swoją obecnością żona poety - pani Wanda Broniewska.

Dnia 7 stycznia 1982 roku (stan wojenny) obowiązki dyrektora szkoły przejął dotychczasowy wicedyrektor pan Józef Szatkowski. Działalność związków zawodowych została wówczas zawieszona. Rok szkolny 1990/91 przyniósł znaczące zmiany. Wśrod nowych nauczycieli pojawiły się dwie siostry zakonne i dwóch katechetów. W tym roku religia znowu wróciła do szkół. Dnia 3 września, podczas inauguracji roku szkolnego, stanęły po raz pierwszy obok siebie dwa sztandary: jeden z wizerunkiem Matki Bożej Ostrobramskiej i drugi z orłem w koronie. Została podjęta decyzja o zawieszeniu krzyży w szkole. Dnia 23 września odbyła się w kościele farnym uroczystość poświęcenia krzyży i sztandarów. 20 grudnia zorganizowano spotkanie wigilijne z udziałem wszystkich pracowników i dyrekcji - żyliśmy już w zupełnie nowej rzeczywistości. W okresie rekolekcji wielkopostnych uczniowie zostali zwolnieni z zajęć szkolnych. Jako obowiązkowy wprowadzono język angielski ,a język rosyjski stał się przedmiotem nadobowiązkowym.


Rok 1991 przyniósł kolejną znaczącą dla historii naszej szkoły zmianę. Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 5 został pan Bogdan Wróbel, a zastępcami: pani Jadwiga Jakubowicz i pan Henryk Wilusz. W 1992 r. miejsce pani Jadwigi Jakubowicz zajęła pani Wiesława Stefanowicz.

 

1 września 1999 roku wprowadzono reformę edukacyjną. Szkoła podstawowa obejmowała sześć klas, a w budynku przy ul. Kamiennej razem ze Szkołą Podstawową nr 5 zaczęło funkcjonować Publiczne Gimnazjum nr 19 Sportowe.

W roku 2005 pani Wiesława Stefanowicz i pan Henryk Wilusz przeszli na emeryturę, a ich miejsce zajęły panie Dominika Maksymiuk i Agnieszka Sasinowska. W roku 2008 także pani Dominika Maksymiuk przeszła na emeryturę, funkcję zastępcy dyrektora pełni odtąd tylko pani Agnieszka Sasinowska.

dyr. Bogdan Wróbel

Dyrektor
Bogdan Wróbel

Wicedyrektor Agnieszka Sasinowska

Wicedyrektor
Agnieszka Sasinowska

W 2008 roku został utworzony Zespół Szkół Nr 5, w ramach którego funkcjonują Szkoła Podstawowa Nr 5 i Publiczne Gimnazjum nr 19 Sportowe. Dyrektorem Zespołu Szkół Nr 5 jest pan Bogdan Wróbel, jako wicedyrektorzy pracują panie: Agnieszka Sasinowska i Anna Rynkiewicz.

Przez ostatnie lata nasza szkoła, dzięki staraniom pana Dyrektora, zmieniła się również wizualnie. Liczne modernizacje, budowa nowoczesnego boiska i placu zabaw, nowa elewacja, remonty sal lekcyjnych i wyposażanie ich w nowoczesny sprzęt multimedialny wprowadziły nas już rzeczywiście w dwudziesty pierwszy wiek. Jesteśmy dumni, że uczymy się i pracujemy w szkole z prawie stuletnią historią.

Kalendarium 

 • 20 września 1921 roku
  Z równoległych oddziałów Szkoły Podstawowej nr 1 zostaje utworzona Szkoła Powszechna nr 5 z siedzibą przy ulicy Sienkiewicza
 • 29 października 1925 roku
  Szkoła Podstawowa nr 5 otrzymuje budynek przy ulicy Pałacowej
 • 22 marca 1936 roku
  Szkoła otrzymuje sztandar z wizerunkiem Matki Bożej Ostrobramskiej ufundowany przez Komitet Rodzicielski
 • 21 września 1944 roku
  Rozpoczęcie powojennego okresu dziejów szkoły
 • 1969 rok
  Szkoła Podstawowa nr 5 zostaje przeniesiona na ulicę Kamienną 15
 • 1970 rok
  Szkoła otrzymuje nowy sztandar, drugi w jej dziejach
 • 24 maja 1975 roku
  Szkole Podstawowej nr 5 zostaje nadane imię poety Władysława Broniewskiego
 • 24 maja 1985 roku
  Udekorowanie sztandaru szkoły Honorową Odznaką "Zasłużony Białostocczyźnie"

  listopad 1987 roku Szkoła Podstawowa nr 5 staje się członkiem Klubu Przodujących Szkół
 • 3 września 1990 roku
  Uroczysta inauguracja roku szkolnego z udziałem dwóch pocztów sztandarowych
 • 20 września 1991 roku
  Jubileusz 70-lecia Szkoły Podstawowej nr 5
  Wydanie monografii pt. "W sercu i w pamięci" napisanej przez panią Bogusławę Warakomską-Krzywicką i obejmującej lata 1921-1991
 • 20 września 2002 roku
  Jubileusz 80-lecia Szkoły Podstawowej nr 5. Wydanie drugiej monografii o szkole pt. "Pod skrzydłami Wróbla" autorstwa pani Bogusławy Warakomskiej-Krzywickiej opisującej lata 1991-2001
 • 14 października 2007 roku
  Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w SP5
 • 1 września 2008 roku
  Utworzenie Zespołu Szkół Nr 5
 • 21 września 2011 roku
  Jubileusz 90-lecia Szkoły Podstawowej Nr 5. Wydanie trzeciej monografii pt. "Piątka na szóstkę" zredagowanej przez panie: Teresę Walczuk, Ewę Puchalską i Agnieszkę Iwanicką (p. Elżbieta Sorkowska p. Zbigniew Łaszcz - opracowanie graficzne; p. Jerzy Okrasiński – koordynacja technicza, zdjęcia) i obejmującej lata 2001-2011
 • 22 grudnia 2013 roku
  Wigilijne spotkanie dyrektorów białostockich szkół z udziałem władz miejskich, kościelnych i oświatowych

 

Dyrektorzy

 • p. Jadwiga Mosiewiczówna (1921-1936)
 • p. Stefan Majewski (1936-1939)
 • p. Jan Dubinin (1944)
 • p. Józefa Wawrykowa (1944-1947)
 • p. Wincenty Pawłowski (1948-1970)
 • p. Włodzimierz Prokopiuk (1970-1973)
 • p. Teresa Lewicka (1973-1982)
 • p. Józef Szatkowski (1982-1991)
 • p. Bogdan Wróbel (od 1991)

 

Wyszukane w archiwum

Jeżeli ktoś z Państwa rozpozna na zdjęciu siebie lub swoich bliskich, prosimy napiszcie nam o tym. Z góry dziękujemy!

 

1921 rok - wstęp pani dyr. Jadwigi Mosiewiczówny do pierwszej kroniki szkolnej

Nasza szkoła przy ul. Pałacowej (obecnie NFZ)

1927 rok - klasa VII

1932 rok - dzieci komunijne w sali gimnastycznej szkoły przy ul. Pałacowej 3

Zdjęcie z lat 1944-1945

 1945 rok - wznowienie upragnionej nauki po latach wojny

1948 rok - Liga Morska

   

1967 rok - kl. Ib z wych. Stenią Grodzką

 

1968 rok - nowy budynek "Piątki" 

1970 rok - lekcja religii 

1970 rok - szkoła otrzymuje drugi sztandar

1970 rok - szkoła otrzymuje drugi sztandar

Historyczna tarcza SP5

Historyczna tarcza "Piątki"

 

Baza lokalowa obecnie

Szkoła Podstawowa Nr 5

im. Władysława Broniewskiego

w Białymstoku

15-021 Białystok

ul. Kamienna 15

e-mail: sp5@um.bialystok.pl

Dyrektor:
Bogdan Wróbel


Wicedyrektor:
Agnieszka Sasinowska


Inspektor Ochrony Danych:
Izabela Remjasz
e-mail: iod-sp5@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony